Informator dla kandydatów

Strona główna  |  Forum Policyjne  |  Terminy przyjęć do Policji

Nawigacja

Aktualności

Aktualne i legalne testy do Policji z odpowiedziami znajdziesz na http://www.odpowiedzi.com....do-policji.html"

Rozmowa wstępna do Policji

Rozmowę wstępną przeprowadza pracownik komórki ds. doboru celem poinformowania kandydata o dalszych etapach postępowania, terminach ich realizacji oraz ewentualnych procedurach po pozytywnym zakończeniu procesu doboru. Rozmowa ta nie ma charakteru selekcyjnego, a jedynie informacyjny.

Etapy prowadzone w szkołach Policji

W trakcie rozmowy wstępnej kandydat uzyskuje informację o terminie realizacji dwóch następnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: sprawdzianu wiedzy ogólnej i oceny sprawności fizycznej. Kandydat powinien stawić się w wyznaczonej, jednej z pięciu, szkole Policji (Katowice, Legionowo, Piła, Słupsk, Szczytno), gdzie poddany zostanie w ciągu jednego dnia obu etapom tego postępowania. Etapy te mają charakter selekcyjny, tzn. zaliczenie pierwszego (sprawdzian wiedzy ogólnej) warunkuje dopuszczenie do następnego (oceny sprawności fizycznej).

Zanim zacznie się proces rekrutacyjny do policji musimy złożyć komplet dobrze wypełnionych dokumentów:
podanie o przyjęcie do służby,
wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
własnoręcznie napisany życiorys,
kserokopie świadectw pracy lub służby - oryginały kandydat przedkłada do wglądu
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały kandydat przedkłada do wglądu wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego,
książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową,
inne, jeżeli ich złożenie jest określone w ogłoszeniu.
Formularze kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej Policji

Następnie ustalany jest termin Testu Sprawności Fizycznej oraz TWO czyli Test Wiedzy Ogólnej. Testy te odbędą się w tym samym dniu za około miesiąc od rejestracji.

opracowanie i treść ©praca-policja.pl